.: Pavolmaria :.

Zoznámte sa s Komunitou Emanuel

Komunita Emanuel sa zrodila v roku 1976 z Katolíckej charizmatickej obnovy. Z malého spoločenstva založeného po svojom obrátení v roku 1972 v Paríži Pierrom Goursatom a Martinou Laffite Catta. Toto spoločenstvo sa behom roka rozrástlo na viac ako sto ľudí.
Komunita Emanuel odvodzuje svoje meno z Písma Svätého: "Hľa Panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami" (Mt 1,23). Pri hľadaní mena viacerí členovia dostali poznanie cez Božie slovo, že spoločenstvo sa má volať Emanuel-Boh s nami.
V ďalších rokoch sa spoločenstvo ďalej rozrastalo a spoznávalo spiritualitu, do ktorej ho povolal Boh a Cirkev. Na základe poznania tohoto povolania boli zostavené stanovy Komunity Emanuel, ktoré sa snažia žiť všetci členovia. Tieto boli 8. decembra 1998 na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie schválené Svätou stolicou. V súčasnosti má Komunita viac ako 3 000 členov na všetkých svetadieloch.
Združuje veriacich všetkych stavov, ktorí sa túžia podielať na spoločnom živote zároveň konteplatívnom i apoštolskom.
Všetci členovia laici i klerici sa navzájom povzbudzujú ako bratia a sestry v kristovi, s rovnakou výzvou ku svätosti a ohlasovaniu evanjelia. Každý chce uskutočniť túto výzvu podľa svojho stavu a svojej služby. Odhodlavajú sa k spoločnému vytváraniu jednej Komunity a sľubujú, že si vzájomne v rámci nej budú aktívne pomáhať materiálne, bratský a duchovne k svätosti života a zvestovaniu Božieho Kráľovstva.
Pre všetkých to znamená, že stredobodom ich života je Ježiš, osobitne prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, čo je zároveň i hlbokým prameňom milosti Komunity. Bratia a sestry v Komunite sa denne snažia byť účastní Eucharistie. Eucharistia spolu s dennou dlhšou adoráciou stoja v centre života členov Komunity. To je cesta k zjednoteniu sa s Ježišovým srdcom, podľa tradície z Paray-le-Monial (Francúzko) mesta Ježišovho Srdca, kde má komunita svoje duchovné centrum.
V Ježišovom Srdci sa rodí súcit so všetkými ľudmi, ktorí trpia nedostatkom duchovných i materiálnych dobier. Súcit prebúdza túžbu po evanjelizácii v celom svete. Adorácia, súcitenieevanjelizácia sú hlavnými duchovnými piliermi duchovnosti Komunity Emanuel.
Ďalej odovzdanie sa Duchu Svätému, Božie slovo, láska k Panne Márii Matke Emanuela, sviatosti, spoločná modlitba a liturgia sú korene života Komunity a jej apoštolátu, ktorými je pevne zakotvená v živote Cirkvi.
V Paray-le-Monial Komunita každoročne organizuje veľké medzinárodné stretnutia modlitby a evanjelizácie, ktorých sa každé leto zúčastní niekoľko tisíc ľudí.
Tu sa rodia mnohé iniciatívy Komunity misijného charakteru, zvlášť zamerané na obnovu farností. Vytváranie motlitbových skupín, kde sa prehlbuje viera, osobné rozhodnutia byť kristovým učeníkom naplneným Duchom Svätým a zážitok Cirkvi, ktorá má jedno srdce a jednu dušu, je jednou z častých služieb Komunity miestnej Cirkvi.
Kňazi, členovia Komunity, spolu s tými, ktorí prijímajú záväzok celibátu pre Božie Kraľovstvo v Komunite, s manželmi a slobodnými, tiež so záväzkom v Komunite, tvoria bratské spoločenstvo, ktoré vydáva svedectvo o jednom Srdci Ježišovom bohatom pre všetkých.
Vďaka tomu, že Komunita združuje bratov a sestry zo všetkých stavov, poskytuje služby podľa osobitného povolania členov Komunity a podľa potrieb Božieho ľudu v diecéze, kde pôsobí. Okrem služby modlitby a katechézy má v Komunite osobitné miesto evanjelizácia mládeže a rodín.
Spoločným svedectvom kontemplácie a apoštolátu Komunita povzbudzuje ľudí zo všetkých stavov k zapojeniu sa do novej evanjelizácie.
Ovocie, ktoré prináša Komunita v mnohých diecézach, rast povolaní ku kňažstvu, k zasvätenému životu pre Božie Kráľovstvo, k prijímaniu záväzkov laikov žijúcich vo svete, či manželov alebo slobodných v Komunite potvrdzovaný biskupmi, dovoľuje uznať, že prispieva spolu s ďalšími spoločenstvami a hnutiami k obohateniu života Cirkvi, stávajúc sa vždy viac a viac dôkazom toho, že Boh je s nami.
Preto 4. februára 1992 bola moderátorom Komunity Emanuel predložená pontifikálnej rade pre laikov žiadosť o uznanie stanov Komunity Emanuel. Po vyjadrení súhlasu jeho svätosti Jána Pavla II. 8. decembra 1992 na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Pontifikálna rada pre laikov uznala Komunitu Emanuel ako súkromné univerzálne združenie veriacich pontifikálneho práva.
Toto schválenie zo strany Svätej stolice posilňuje Komunitu v láske k Cirkvi, v istote, že jej osobitnú charizmu si prisvojuje všeobecná Cirkev, čo vzbudzuje ochotu jej ešte viac slúžiť.
Na Slovensku, vďaka Bohu, ktorý vzbudil povolania pre Komunitu Emanuel zo všetkých stavov, mohla začať svoje prvé kroky 4. októbra 1992. Malé modlitebné spoločenstvo našlo svoje ďalšie smerovanie už v existujúcej Komunite Emanuel na Morave. Dnes má Komunita na Slovensku asi 70 členov (kňazov, bohoslovca, manželské páry, zasvätené sestry i slobodných).
Členovia Komunity sa snažia žiť svoj normálny občiansky a profesionálny život v prítomnosti Pánovej.
Život členov ako aj život Komunity Emanuel je zakorenený v rímsko-katolíckej Cirkvi, pričom čerpajú:
  • z častého, podľa možnosti každodenného, slávenia sv. omše,
  • z dlhšej adorácie pred sviatosťou oltárnou,
  • zo slávenia osobnej, prípadne spoločnej modlitby radostných chvál.
Cez tieto milosti, ako aj cez pravidelné spoločné stretnutia:
  • víkend - stretnutie všetkých členov raz do mesiaca,
  • maisone - stretnutie členov blízkeho okolia raz za jeden až za dva týždne
Boh povoláva členov Komunity ku súciteniu s biednymi materiálne i duchovne, ako aj k hlásaniu Božieho slova slovom i skutkom.
Hlavnou aktivitou všetkých členov Komunity Emanuel, ale nie len ich, je hlásať, že Boh je s nami a že On je živý. Napodobňovať Krista znamená pre členov Komunity žiť tam, kde ich Boh postavil: vo svete, ale nebyť zo sveta. Neopúšťajú teda svet, ale sa snažia žiť milosti krstu v srdci sveta, aby tam prinášali Krista a boli znameniami prítomnosti Emanuela pre iných.
Kiež Mária, Matka Emanuela pokračuje vo vedení k svätosti života všetkých tých, ktorí sú a budú povolaní nasledovať Emanuela.
Na vrch stránky